Algemene voorwaarden

Duidelijk over de kleine lettertjes

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenissen: Otterlo Events: Otterlo Events B.V.
Opdrachtgever: degene die de opdracht aan Otterlo Events heeft verstrekt.
Opdracht: het organiseren van een activiteit.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Otterlo Events
Leverancier: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbare prestaties aan Otterlo Events levert. deelnemer: iedereen die deelneemt aan de activiteit.
Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

Artikel 2 WERKINGSSFEER
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 De algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Otterlo Events is slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop gebonden, nadat Otterlo Events daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan.
2.4 Indien een bepaling in deze Voorwaarden (en/of een eventueel nader overeengekomen afwijkend/ aanvullend beding) nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen (en het eventuele nader overeengekomen beding) onverlet. In deze Voorwaarden zal in dat geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel als mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.
2.5 opdrachtgever draagt ervoor zorg en staat ervoor in dat alle deelnemers bekend zijn en akkoord zijn met deze Voorwaarden.

Artikel 3 OFFERTES
3.1 Alle offertes, aanbiedingen etc. zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
3.2 Orders met een herhalend karakter binden ons slechts voor het door ons schriftelijk vastgestelde tijdsbestek. Indien geen tijdsbestek is vastgesteld, dan geldt elke order als eenmalig.

Artikel 4 WIJZIGINGEN VOORWAARDEN
4.1 Enkel en alleen de vertegenwoordigingsbevoegde perso(o)n(en)  van Otterlo Events is (zijn) bevoegd om in de overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van deze Voorwaarden.
4.2 Degene die namens de deelnemer of opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door de deelnemer of opdrachtgever gemachtigd te zijn.

Artikel 5 WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT
5.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht van welke aard ook, door of namens de opdrachtgever of de deelnemer aangebracht – hetzij schriftelijk, hetzij op andere wijze – die leiden tot door Otterlo Events niet in de Opdracht opgenomen kosten, worden aan de opdrachtgever/ deelnemer in rekening gebracht.
5.2 Indien de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering van de overeenkomst, dan dienen deze wijzigingen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de activiteit schriftelijk aan Otterlo Events ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging steeds voor rekening van de opdrachtgever. Het door u opgegeven aantal personen kan tot 1 week voor aanvang van het evenement kosteloos worden verminderd, indien de totale wijziging niet meer dan 10% afwijkt van het oorspronkelijke aantal zoals vermeld, hierna kan dit niet meer gewijzigd worden.
5.3 Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 van deze bepaling, gelden wijzigingen slechts indien en voor zover deze door Otterlo Events uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Artikel 6 PRIJS EN BETALING
6.1 De door ons vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. Voor busvervoer en hotelovernachtingen is de reisbureauregeling van toepassing.
6.2 De prijs in publicaties geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.
6.3 Otterlo Events is gerechtigd voor, bij of tijdens de aanvang van de activiteit een waarborgsom van de opdrachtgever te verlangen. De waarborgsom zal na afloop van de activiteit aan de opdrachtgever worden teruggestort, onder inhouding van al
hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan Otterlo Events is verschuldigd.
6.4 De opdrachtgever is verplicht de overeengekomen prijs uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement te voldoen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. Deze termijn is een fatale termijn.
6.5 Alle kosten van invordering komen ten laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,00

Artikel 7 KLACHTEN
7.1 Klachten met betrekking tot een activiteit dienen binnen 8 dagen na afloop van de activiteit schriftelijk te worden ingediend.
7.2 Klachten ingediend na de in artikel 7.1 genoemde termijn worden door Otterlo Events niet in behandeling genomen.
7.3 Het indienen van klachten ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 8 INFORMATIE EN REISBESCHEIDEN
Otterlo Events is niet aansprakelijk indien de deelnemer niet aan (delen van) de activiteit kan deelnemen wegens het gemis van een benodigd document. Alle gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening en risico van de deelnemer

Artikel 9 AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT
9.1 Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Otterlo Events bedachte of tot stand gekomen activiteiten, rusten enkel en alleen bij Otterlo Events.
9.2 Indien de opdrachtgever een activiteit door Otterlo Events laat bedenken of ontwerpen en vervolgens geen order plaatst op een dergelijk idee of ontwerp, dan zullen de hieraan verbonden kosten na 30 dagen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, zonder dat daardoor de rechten op het idee of ontwerp op opdrachtgever overgaan.

Artikel 10 VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER
10.1 De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de Overeenkomst aangaat aan Otterlo Events of een vertegenwoordiger van Otterlo Events te melden, voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan Otterlo Events.
10.2 Alle deelnemers worden geacht voor aanvang van de activiteit zelf of via de opdrachtgever een voldoende dekkende reis en/of ongevallenverzekering te hebben afgesloten. Indien Otterlo Events hiervoor zorg dient te dragen, dient daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk worden verzocht.
10.3 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Otterlo Events of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen. De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de
veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan zonder enige waarschuwing door Otterlo Events of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer of de opdrachtgever.
10.4 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard is bestemd. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of deze aan derden in gebruik geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Otterlo Events. De deelnemer stelt Otterlo Events zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij het einde van de activiteit op de hoogte van enige beschadiging of verlies van materialen. De deelnemer zal de ter beschikking gestelde materialen in dezelfde staat als waarin de deelnemer deze heeft ontvangen – aan het einde van de activiteit op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan Otterlo Events. Eventuele kosten voor schoonmaak, vervanging etc. komen voor rekening van de opdrachtgever dan wel de deelnemer.
10.5 Otterlo Events houdt zich het recht voor om fotografische of andere opname die tijdens de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen dient voorafgaand aan de activiteit schriftelijk worden ingediend.
10.6 Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar en niet wordt vergezeld door een meerderjarige, dient de deelnemer aan Otterlo Events een verklaring van geen bezwaar van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) te overhandigen, dan wel dien(t)(en) de wettelijke vertegenwoordiger(s) het inschrijfformulier te ondertekenen.
10.7 De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor het in voldoende conditie verkeren om de activiteit te beoefenen, alsmede het verantwoordelijk deelnemen aan de activiteit.
10.8 Voor alle gemotoriseerde activiteiten is het verplicht dat de deelnemer beschikt over een geldig rijbewijs voor het betreffende soort voertuig. Dit rijbewijs dient op eerste verzoek van Otterlo Events BV te wordt getoond.

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID Otterlo Events
11.1 Deelname aan de activiteit geschiedt voor eigen rekening en risico van de opdrachtgever/ deelnemer. Otterlo Events is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade waaronder indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade die de opdrachtgever/ deelnemer lijdt als gevolg van ongevallen tijdens de activiteit, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Otterlo Events
11.2 Otterlo Events is uitsluitend aansprakelijk voor schade ten gevolge van een materieel gebrek in de door haar geboden faciliteiten, indien het gebrek aan Otterlo Events kan worden toegerekend.
11.3 Otterlo Events is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever/ deelnemer.
11.4 De in deze bepaling opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Otterlo Events gelden ook ten behoeve van haar werknemers en andere vertegenwoordigers van Otterlo Events, betrokken dienstverleners en het personeel van de betrokken dienstverlener.
11.5 De aansprakelijkheid van Otterlo Events is in alle gevallen behoudens sprake van opzet of grove schuld – beperkt tot het bedrag waarop de door Otterlo Events gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft en voor zover de aansprakelijkheids- verzekering tot uitkering overgaat.
11.7 Otterlo Events of haar medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan goederen van de deelnemers. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Otterlo Events. De organisator is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, vervoer, aangiften van vermissing, vernieling, schade e.d. in rekening te brengen. De deelnemer(s) die zodanig hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement in sterke mate wordt bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of van anderen in gevaar brengt of die op onverantwoordelijke wijze omgaat met natuur en milieu, kan door Otterlo Events van (verdere) deelname aan het arrangement worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer(s).
Het arrangement vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, slecht weer bestaat niet alleen slechte kleding, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt of bij dusdanig slecht weer dat de deelnemer in gevaar komt. De organisator zal zich bij slecht weer inspannen het programma aan te passen dat de hinder voor de deelnemers wordt beperkt. Indien de omstandigheden dit vereisen is Otterlo Events gerechtigd om het arrangement aan te passen en/of te wijzigen met instandhouding van het specifieke karakter van het arrangement.
11.8 Otterlo Events houdt zich het recht voor om fotografische en/of andere opnamen die tijdens het arrangement zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet voorafgaande aan het evenement schriftelijk worden ingediend.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER/DEELNEMER
12.1 De opdrachtgever/ deelnemer is jegens Otterlo Events aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het toedoen van opdrachtgever/deelnemer met een minimum van € 500,00 eigen risico.
12.2 Op eerste verzoek van Otterlo Events, zal opdrachtgever dan wel de deelnemer Otterlo Events vrijwaren tegen aansprakelijkheidstelling van een derde jegens Otterlo Events.

Artikel 13 ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER
13.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren.
13.2 Bij annulering is de opdrachtgever het navolgende aan Otterlo Events verschuldigd.
a. Tot 10 weken voor aanvang van de activiteit 15% van het totaal bedrag incl. BTW.
b. Tot 6 weken voor aanvang van de activiteit 25% van het totaal bedrag incl. BTW.
c. Tot 4 weken voor aanvang van de activiteit 50% van het totaal bedrag incl. BTW.
d. Tot 2 weken voor aanvang van de activiteit 75% van het totaal bedrag incl. BTW.
13.3 Bij annulering na deze termijn kan niet meer tot restitutie overgegaan worden en is de opdrachtgever het totale bedrag verschuldigd. Over vooruitbetaalde bedragen wordt geen rente uitgekeerd.

Artikel 14 OPZEGGING OVEREENKOMST DOOR Otterlo Events
14.1 Otterlo Events heeft het recht om 14 dagen voor aanvang van de activiteit de overeenkomst op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers. Otterlo Events zal het door de opdrachtgever aan Otterlo Events betaalde retourneren.
14.2 Otterlo Events is te allen tijde gerechtigd terstond de Overeenkomst per direct op te zeggen,
a. in geval van tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of de deelnemer, zoals oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen of het niet opvolgen van aanwijzingen van Otterlo Events. In dat geval heeft Otterlo Events recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade die Otterlo Events dientengevolge lijdt en/of zal lijden;
b. opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, op hem/haar de toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen van kracht is geworden, haar bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van haar vermogen ofwel zij haar bedrijf aan derden overdraagt. De opzegging kan geschieden door een mondelinge verklaring, welke gevolgd wordt door een schriftelijke bevestiging van deze verklaring.
14.3 Bedragen die Otterlo Events voor de opzegging heeft gefactureerd of bedragen die Otterlo Events na de opzegging nog zal factureren in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst voorafgaand aan die opzegging reeds had verricht of geleverd, blijven derhalve onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de opzegging direct opeisbaar.
14.4 Otterlo Events BV heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indiende lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van Otterlo Events BV hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit. Otterlo Events B.V. is in dit voorkomend geval niet verplicht tot een vergoeding of terug betaling van kosten.
14.5 Otterlo Events BV heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indiende deelnemer naar oordeel van de Otterlo Events BV niet beschikt over een geldig rijbewijs voor het betreffende soort voertuig in geval van een gemotoriseerde activiteit . Otterlo Events B.V. is in dit voorkomend geval niet verplicht tot een vergoeding of terug betaling van kosten.
14.6 Otterlo Events BV heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden etc. Otterlo Events BV is verplicht de contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
14.7 Otterlo Events BV heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien door weersomstandigheden of weersverwachtingen het naar oordeel van Otterlo Events BV niet verantwoord is de activiteit uit te voeren.
Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 15 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Otterlo Events en de opdrachtgever/deelnemer/ leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 De bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen Otterlo Events en de
opdrachtgever/ deelnemer/ Leverancier. 

Artikel 16 AUTOMOTIVE VOORWAARDEN 
16.1 Alle deelnemers zijn min. 21 jaar en in bezit van een geldig rijbewijs.

Artikel 17 GEZONDHEIDSVERKLARING

Door het ondertekenen van de bevestiging verklaart u tevens dat de mededeelnemers in een goede gezondheid verkeren. Indien er personen zijn met een chronische ziekte, handicap of
andere gezondheidsbeperkingen wilt u dan het volgende zo zorgvuldig mogelijk invullen:

1. Voor en tijdens de activiteiten mag er geen alcohol worden genuttigd.
2. Voor alle gemotoriseerde activiteiten geldt een minimale leeftijd van 18 jaar én in het bezit van een geldig rijbewijs.

Deelnemers onder de 18 jaar
Voor deelnemers onder de 18 jaar dienen ouders of voogd schriftelijk toestemming te verlenen voor deelname.